CANAL DE DENúNCIES

Aquest espai és constitueix com un instrument segur i confidencial a l’abast de tots els treballador d’ADEIT, a través del qual es poden remetre dubtes, sospites o denúncies sobre accions que siguen contràries a la legalitat aixina com trasmetre i/o elevar qualsevol coneixement sobre comportaments que puguen implicar la materialització d’un risc de caràcter penal.

Es tracta d’un mecanisme segur de participació electrònic que naix de la conveniència d’oferir un espai pels treballadors de la Fundació mitjançant el qual es poden traslladar qualsevol coneixement d’acció o omissió que pugueren ser contràries a la legalitat. 

Qualsevol treballador podrà remetre al següent correu electrònic canaldenuncias@adeituv.es les qüestions que considere oportunes en el context de la denúncia d’una possible acció contrària a la legalitat, i únicament seran coneixedors dels fets que es denuncien les persones integrants del Òrgan de Control d’ADEIT. 

Es un mitjà de prevenció i resolució de conflictes que preserva la identitat de la persona que fa la comunicació i a través del qual l’Òrgan de Control tractarà el dubte o denúncia de manera segura i confidencial i donarà respota a la mateixa en els termes inclosos en el document següent.